Logo
0 ks/pcs
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný / Shopping cart is empty
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat. / Do you need advice? Do not hesitate to contact us.
Novinky / News
15.04.2021
Ceny zboží na dotaz!
Vážení zákazníci, ceny jednotlivých nabzených položek zasíláme na dotaz Kontaktujte nás na eshop@syscae.cz   nebo tel. +420 603 888 251 Veškeré polo... číst celé / read more
21.02.2021
Nakupujte bez DPH
Veškeré naše zboží je nyní levnější - s nulovou sazbou DPH číst celé / read more
07.01.2021
Reference z Nemocnice v Českých Budějovicích
Vysokou účinnost ochrany našich polomasek a jejich uživatelský komfort dokládá kladná reference z Nemocnice v Českých Budějovicích. Jsme rádi, že může... číst celé / read more
Všechny novinky / Show all news
 1. Úvod / Introduction
 2. Ochrana soukromí / Privacy

English version below

 

Ochrana osobních údajů (GDPR) e-shopu syscae.cz

 

Provozovatel internetového obchodu www. syscae.cz:

Syscae, s.r.o., se sídlem Jeseniova 2829/20, 13000 Praha 3

IČ: 60711612, DIČ: CZ60711612

zapsaný u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 35996

 

(dále jen „prodávající“ nebo „správce“)

 

zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu / sídlo

 

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 

 1. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení (ve formě newsleteru), tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

 1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem internetového obchodu www.syscae.cz tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 

 1. Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
 2. Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

 

 1. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese eshop@syscae.cz.

 

 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.liferescue.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies.

  Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

  Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

  Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

  Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • Základní funkčnosti webových stránek.

 

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 

Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Externí mailingový nástroj;

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V Praze dne 1. 8. 2020

 

SYSCAE, s.r.o.

Provozovatel webu syscae.cz

 

 

 

 

 

Protection of Personal Data (GDPR) of E-Shop syscae.cz

 

Internet shop operator of www. syscae.cz:

Syscae, s.r.o., with its registered office at 2829/20, 13000 Prague 3

ID: 60711612, VAT: CZ60711612

registered at the Municipal Court in Prague in Section C, Insert 35996

 

(hereinafter referred to as the "seller" or "administrator")

 

processes the following personal data within the meaning of Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) ) (hereinafter referred to as the „Regulation“):

 • name, surname
 • email address
 • phone number
 • address / residence

 

 1. The above personal data must be processed for the processing of orders and other performance of the contract, if a purchase contract is concluded between you and the seller. Such processing of personal data is permitted by Article 6 (1) (a). b) Regulation - processing is necessary to fulfill the contract.

 

 1. The seller also processes this data for the purpose of registering the contract and possible future application and defending the rights and obligations of the parties. The storage and processing of personal data is for the above purpose for a period of 10 years from the implementation of the last part of the performance under the contract, unless another legal regulation requires the storage of contractual documentation for a longer period. Such processing is possible on the basis of Article 6 (1) (a). c) and f) Regulation - processing is necessary to fulfill the legal obligation and for the purposes of the legitimate interests of the administrator.

 

 1. News and other business messages (in the form of a newsletter) may be sent to the buyer to the email address or telephone number, this procedure is enabled by § 7, art. 3 of Act No. 480/2004 Coll., On Information Society Services, if the buyer does not refuse it. These communications can be unsubscribed at any time, for example by sending an email or clicking on a link in a business communication.

 

 1. We determine your satisfaction with your purchase by means of email questionnaires within the Verified by customers program, in which our e-shop is involved. We send them to you every time you buy from us, if you do not refuse their sending in the sense of § 7 art. 3 of Act No. 480/2004 Coll. about some information society services. We process personal data for the purpose of sending questionnaires within the Verified by Customers program on the basis of our legitimate interest, which consists in ascertaining your satisfaction with your purchase from us. We use the processor, which is the operator of the Heureka.cz portal, to send questionnaires, evaluate your feedback and analyze our market position; For this purpose, we may pass on information about the purchased goods and your email address. Your personal data is not passed on to any third party for its own purposes when sending e-mail questionnaires. You can object to the sending of e-mail questionnaires within the Customer Verified program at any time by rejecting other questionnaires using the link in the email with the questionnaire. In case of your objection, we will not send you the questionnaire further.

 

 1. The processing of personal data is performed by the operator of the internet store www.syscae.cz, i.e. by the administrator of personal data. Personal data for this administrator are also processed by processors:

 

 1. The provider of the Eshop-rychle service, operated by Golemos s.r.o., with its registered office at Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
 2. The provider of the Heureka service, operated by Heureka Shopping s.r.o., with its registered office at Karolinská 650/1, 186 00, Prague 8-Karlín

 

 1. Personal data will not be transferred to third countries outside the EU.

 

 1. The administrator does not have the person of the so-called commissioner. The administrator can be contacted at the email address eshop@syscae.cz.

 

 1. The administrator of personal data, as the operator of the website www.liferescue.eu, uses cookies on this website.

 

Cookies are short text files that a website stores on a visitor's computer and that are provided by the Internet browser each time the user returns to the site.

 

Standard web browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) support cookie management. Within the browser settings, you can manually delete, block or completely disable their use, you can also block or allow them only for individual websites. For more detailed information, please use your browser's help.

 

If your browser allows the use of cookies, we will assume that you agree to the use of cookies by our server and cookies of our processors.

 

Cookies used here for the purpose of:

 • Measuring website traffic and generating statistics regarding website traffic and behavior on

  visitors;

 • Basic website functionality.

 

The collection of cookies for the purposes stated above may be considered the processing of personal data. Such processing is possible on the basis of a legal reason - the legitimate interest of the controller, and is allowed by Article 6 (1) (a). f) Regulation.

 

Cookies, which are collected in order to measure website traffic and generate statistics regarding website traffic and behavior on the website, are assessed in the form of a bulk unit and in an anonymous form, which does not allow the identification of an individual.

 

Collected cookies can be processed by other processors:

 • Google Analytics Provider, operated by Google Inc., based at 1600 Amphitheater Parkway,

   Mountain View, CA 94043, USA, External mailing tool

 

 1. Please note that under the Regulation you have the right to:

- cancel the sending of commercial communications at any time,

- object to the processing on the basis of the legitimate interest of the operator,

- request information from us about your personal data,

- request access to this data from us and have it updated or corrected, or request processing  

  restrictions,

- request the deletion of this personal data from us, we will perform the deletion, unless it is in

  conflict with applicable law or the legitimate interests of the administrator,

- the portability of data in the case of automated processing by consent or by reason of

  performance of the contract,

- request a copy of the personal data processed,

- for effective judicial protection if you consider that your rights under the Regulation have been

 

  infringed as a result of the processing of your personal data in breach of this Regulation,

- file a complaint with the Office for Personal Data Protection.

 

In Prague on April 1, 2020

 

SYSCAE, s.r.o.

The operator of the syscae.cz website

Podrobosti o soutěži zde:  Soutěž o iPhone | GoPay

(c) Sysace s.r.o. 2020
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz