Logo
0 ks/pcs
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný / Shopping cart is empty
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat. / Do you need advice? Do not hesitate to contact us.
Novinky / News
15.04.2021
Ceny zboží na dotaz!
Vážení zákazníci, ceny jednotlivých nabzených položek zasíláme na dotaz Kontaktujte nás na eshop@syscae.cz   nebo tel. +420 603 888 251 Veškeré polo... číst celé / read more
21.02.2021
Nakupujte bez DPH
Veškeré naše zboží je nyní levnější - s nulovou sazbou DPH číst celé / read more
07.01.2021
Reference z Nemocnice v Českých Budějovicích
Vysokou účinnost ochrany našich polomasek a jejich uživatelský komfort dokládá kladná reference z Nemocnice v Českých Budějovicích. Jsme rádi, že může... číst celé / read more
Všechny novinky / Show all news
 1. Úvod / Introduction
 2. Obchodní podmínky / Terms
OBCHODNÍ PODMÍNKY

English version below

 

Provozovatel internetového obchodu na internetové adrese:

https://eshop.syscae.cz

Syscae s.r.o., se sídlem Jeseniova 2829/20, 13000 Praha 3, IČ: 60711612, DIČ: CZ60711612

zapsaný u Městského soudu v Praze v oddíle  C, vložka 35996

 


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu cz.
  • Provozovatelem internetového obchodu je Syscae s.r.o., se sídlem Jeseniova 2829/20, 13000 Praha 3, IČ: 60711612, , DIČ: CZ60711612, zapsaný u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 35996.
  • Tyto obchodní podmínky blíže specifikují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.syscae.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání
  • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím stranám.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.6.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.7.     Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-1382890217/0100 vedený u bankovního ústavu Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); nebo
 • bezhotovostně platební kartou.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Způsoby dodání zboží jsou specifikovány v Ceníku dopravy, který je součástí každé objednávky

4.4.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5.      Kupní cena je v případě bezhotovostní platby splatná do deseti (10) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 


 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@syscae.cz.

5.3.      Jedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek, kupující bere na vědomí, že zboží musí být navráceno nepoškozené, kompletní, nejevící známky užívání kupujícím, pokud možno v původním obalu, ve kterém je prodávající zabalil.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.     V případě, že kupující poničí zboží a rozhodne se do 14 (čtrnácti) dnů zboží vrátit, je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Zboží, které je naskladněno, je expedováno do tří dnů po přijetí objednávky.

6.3.      Provozovatel internetového obchodu syscae.cz si vyhrazuje právo k prodloužení expediční lhůty v případě, kdy zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné okolnosti, které provozovatel nemohl předpokládat nebo ovlivnit nebo které nastaly vis major.

6.4.      Případné prodloužení expediční lhůty podle čl. 6.4. bude kupující informován na jeho elektronickou kontaktní adresu nebo telefonicky.

6.5.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.8.      V případě, že je mezi prodávajícím a kupujícím sjednán jako způsob přepravy „osobní převzetí“, sjednávají si strany místo a čas předání individuálně.

6.9.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Kupující bere na vědomí, že není-li výslovně smluveno jinak, zboží je standardní kvality, přičemž tak může obsahovat drobné odchylky od jeho vyobrazení či od jiného zboží stejného druhu, a to zejména odchylky tvaru, barvy, dekoru či glazury.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5       Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.6       Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.7       Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

7.8.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

7.9.      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že      věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.10.    Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.11.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese eshop@syscae.cz nebo na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání jejímž prostřednictvím je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.12.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@syscae.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl jako svoji elektronickou adresu pro komunikaci s prodávajícím v jeho uživatelském účtu nebo pokud není kupující registrován v internetovém obchodu prodávajícího, pak prodávající zašle informaci o vyřízen stížnosti na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl při zaslání stížnosti.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely vyřízení objednávky. Více informací k takovému zpracování najdete v sekci Ochrana soukromí 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: Jeseniova 2829/20, Praha 3, adresa elektronické pošty eshop@syscae.cz, telefon: +420 603 888 251, +420 724 163 240

 

V Praze dne 11. 8. 2020

 

SYSCAE s.r.o.

Provozovatel webu syscae.cz

 

 

 

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář vyplňte a odešlete jej na elektronickou adresu provozovatele e-shopu syscae.cz pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát
Provozovatel internetového obchodu:   

 

SYSCAE, s.r.o.

 

Se sídlem:                               Jeseniova 2829/20, 13000 Praha 3

IČ:                                           60711612

E-mailová adresa:                    eshop@syscae.cz

Telefonní číslo:                       +420 603 888 251, +420 724 163 240

 

NÍŽE VYPLŇTE

Bez vyplnění údajů níže, nebude moci být odstoupení od smlouvy provozovatelem e-shopu syscae.cz vyřízeno.

 

Oznamuji, že tímto odstupujiod smlouvy o nákupu tohoto zboží:

­­­­­­­­­­­­­(zde vypište, o jaké konkrétní zboží se jedná)

________________________________________________________________________________

 

(zde vyplňte následující údaje)

 

Datum objednání

 

Datum obdržení

 

Číslo zásilky

 

Kupní cena byla uhrazena z čísla účtu:

 

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Adresa spotřebitele

 

Elektronická emailová adresa spotřebitele

 

Telefonní kontakt spotřebitele

 

 

V (zde vyplňte místo) ……………………………….

Dne(zde doplňte datum) …………………………..

 

_____________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

 

 

 

 

 

Internet shop operator at the internet address:

https://www.eshop.syscae.cz

Syscae s.r.o., with its registered office at Jeseniova 2829/20, 13000 Prague 3,

 ID: 60711612, VAT-No.: CZ60711612

registered at the Municipal Court in Prague in Section C, Insert 35996

 

 


 1. INTRODUCTORY PROVISIONS
  • These terms and conditions apply to purchases in the online store cz.
  • Internet shop operator is Syscae s.r.o., with its registered office at Jeseniova 2829/20, 13000 Prague 3, ID: 60711612, VAT-No.: CZ60711612, registered at Municipal Court in Prague in section C, Insert 35996.
  • These terms and conditions further specify and define the rights and obligations of the seller and the buyer, regulate in accordance with the provisions of § 1751 paragraph 1 of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, as amended (hereinafter the "Civil Code"), mutual the rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or on the basis of a purchase contract (hereinafter referred to as the "purchase contract") concluded between the seller and another physical person (hereinafter referred to as the "buyer") through the seller's online store. The internet shop is operated by the seller on a website located at the internet address www.syscae.cz (hereinafter referred to as the "website"), through the interface of the website (hereinafter referred to as the "web interface of the shop").
  • The business terms and conditions do not apply to cases where the person who intends to purchase goods from the seller is a legal entity or a person who acts when ordering goods in the course of their business or in the course of their independent profession.
  • All contractual relations are concluded in accordance with the legal order of the Czech Republic. If the party to the contract is a consumer, mutual relations not regulated by business conditions are governed by Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, as amended, and by Act No. 634/1992 Coll., On consumer protetion, as amended.
  • Provisions deviating from the business terms and conditions can be agreed in the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of the terms and conditions.
  • The provisions of the business conditions are an integral part of the purchase contract. The purchase contract and business conditions are drawn up in the Czech language. The purchase contract can be concluded in the Czech language. The concluded contract is archived by the seller for the purpose of its fulfillment and is not accessible to third parties.
  • The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions. 1. USER ACCOUNT

 

2.1.      Based on the buyer's registration made on the website, the buyer can access his user interface. From its user interface, the buyer can order goods (hereinafter referred to as "user account"). The buyer can also order goods without registration directly from the web interface of the store.

2.2.      When registering on the website and when ordering goods, the buyer is obliged to state all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change. The data provided by the buyer in the user account and when ordering goods are considered correct by the seller.

2.3.     Access to the user account is secured by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his user account.

2.4       The buyer is not entitled to allow the use of the user account to third parties.

2.5.      The seller may cancel the user account, especially if the buyer has not used his user account for more than 1 year, or if the buyer violates his obligations under the purchase agreement (including the terms and conditions).

2.6.      The buyer acknowledges that the user account may not be available around the clock, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software equipment of the seller, or necessary maintenance of third party hardware and software.


 1. ORDER AND CONCLUSION OF THE PURCHASE AGREEMENT

 

3.1.      All presentation of goods placed in the web interface of the store is of an informative nature and the seller is not obliged to enter into a purchase agreement regarding these goods. The provisions of § 1732 paragraph 2 of the Civil Code shall not apply.

3.2.      The web interface of the store contains information about the goods, including the prices of individual goods and the cost of returning the goods, if the goods cannot, by their nature, be returned by regular mail. Prices of goods are listed including all related fees. The prices of the goods remain valid as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the possibility of the seller to conclude a purchase contract under individually agreed conditions.

3.3.      The web interface of the store also contains information on the costs associated with the packaging and delivery of goods. The information on costs associated with the packaging and delivery of goods listed in the web interface of the store is valid only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.

3.4.      To order goods, the buyer fills in the order form in the web interface of the store. The order form contains in particular information about:

 • the ordered goods (the ordered goods are "inserted" by the buyer into the electronic shopping cart of the web interface of the store),
 • the method of payment of the purchase price of the goods
 • information on the method of delivery of the ordered goods and
 • information on costs associated with the delivery of goods

  (hereinafter collectively referred to as "order").

3.5.      In the case of stating a price at which it is obvious that there is a mistake in writing and numbers, it is not his price is binding and the purchase contract is not concluded.

3.6.      Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change the data that the buyer has entered in the order, even with regard to the buyer's ability to detect and correct errors made when entering data into the order.

3.7.     The buyer sends the order to the seller by clicking on the "Complete order" button.The data listed in the order they are deemed correct by the seller.

Immediately after receiving the order, the seller will confirm this receipt to the Buyer by e-mail, to the Buyer's e-mail address specified in the user account or in the order (hereinafter referred to as the "Buyer's e-mail address").

3.8.      Depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs), the seller is always entitled to ask the buyer for additional confirmation of the order (for example, in writing or by telephone).

3.9.      The contractual relationship between the seller and the buyer arises from the delivery of the acceptance of the order (acceptance), which is sent by the seller to the buyer by e-mail, to the buyer's e-mail address.

3.10.     The buyer agrees to the use of means of distance communication when concluding the purchase contract. The costs incurred by the buyer in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) shall be borne by the buyer himself, and these costs do not differ from the basic rate.

 

 


 1. PRICE OF GOODS AND PAYMENT TERMS

 

4.1.      The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement, the buyer may pay the seller in the following ways:

 • cashless transfer to the seller's account No. 107-1382890217 / 0100 kept at the banking institution Komerční banka a.s. (hereinafter referred to as the "Seller's Account"); or
 • cashless payment card.

4.2.      Along with the purchase price, the buyer is obliged to pay the seller the costs associated with packaging and delivery of goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods. The methods of delivery of goods are specified in the Transport Price List, which is part of each order.

4.4.      The seller does not require a deposit or other similar payment from the buyer. This is not affected he provisions of Article 4.7 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance

4.5.      In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within ten (10) days from the conclusion of the purchase contract.

4.6.      In the case of non-cash payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account.

4.7.      The seller is entitled, especially in the event that the buyer does not provide additional confirmation of the order (Article 3.8), to demand payment of the full purchase price before sending the goods to the buyer. The provisions of § 2119 paragraph 1 of the Civil Code shall not apply.

4.8.      Possible discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined with each other.

4.9.      If this is customary in business relations or if so stipulated by generally binding legal regulations, the seller shall issue a tax document - an invoice - to the buyer regarding payments made on the basis of the purchase contract. The seller is a payer of value added tax. The tax document - invoice will be issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and will be sent in electronic form to the buyer's electronic address.

 

 

 1. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE AGREEMENT

 

5.1.      The Buyer acknowledges that according to the provisions of § 1837 of the Civil Code, it is not possible to withdraw from the purchase contract for the supply of goods, which was modified according to the wishes of the buyer or for him, from the purchase contract for the delivery of perishable goods and goods , which has been irretrievably mixed with other goods after delivery, from the purchase contract for the supply of goods in a sealed package, which the consumer has removed from the packaging and cannot be returned for hygienic reasons, and from the purchase contract for the supply of audio or video recording or computer program if he violated their original packaging.

5.2.      If it is not a case referred to in Article 5.1 of the Terms and Conditions or another case where it is not possible to withdraw from the purchase contract, the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, within fourteen (14 ) days from the receipt of the goods, and in the event that the subject of the purchase contract is several types of goods or delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery of goods. Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller within the period specified in the previous sentence. To withdraw from the purchase contract, the buyer can use the sample form provided by the seller, which forms an annex to the terms and conditions. Withdrawal from the purchase contract can be sent by the buyer to the seller's e-mail address eshop@syscae.cz.

5.3.      In the case referred to in Article 5.2 of the Terms and Conditions, the buyer acknowledges that the goods must be returned undamaged, complete, not showing signs of use by the buyer, preferably in the original packaging in which the seller packed them.

5.4.      In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the purchase contract is canceled from the beginning. The goods must be returned to the seller by the buyer within fourteen (14) days from the delivery of the withdrawal from the purchase contract to the seller. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the costs associated with the return of goods to the seller, even if the goods can not be returned due to its nature by regular mail.

5.5.      In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the seller will return the funds received from the buyer within fourteen (14) days of withdrawal from the purchase contract by the buyer, in the same way as the seller received from the buyer. The seller is also entitled to return the performance provided by the buyer when returning the goods to the buyer or in any other way, if the buyer agrees and the buyer does not incur additional costs. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer returns the goods or proves that he sent the goods to the seller.

5.6.     In the event that the buyer destroys the goods and decides to return the goods within 14 (fourteen) days, the seller is entitled to unilaterally offset the claim for damages to the goods against the buyer's claim for a refund of the purchase price.

5.6.      In cases where the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with the provisions of § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, the seller is also entitled to withdraw from the purchase contract at any time, until the goods are taken over by the buyer. In such a case, the seller will return the purchase price to the buyer without undue delay, in cash to the account designated by the buyer.

5.7.      If a gift is provided to the buyer together with the goods, the gift contract between the seller and the buyer is concluded with the untying condition that if the buyer withdraws from the purchase contract, the gift contract for such a gift ceases to be effective and the buyer is obliged to return given a gift.

 


 1. TRANSPORTATION AND DELIVERY OF GOODS

6.1.      If the mode of transport is contracted on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.

6.2.      Goods that are in stock are shipped within three days of receiving the order.

6.3.      The operator of the syscae.cz online store reserves the right to extend the dispatch period in the event that the goods are not currently in stock, or there are other circumstances that the operator could not anticipate or influence or that occurred force majeure.

6.4.      Possible extension of the dispatch period according to Article 6.4. the buyer will be informed at his electronic contact address or by telephone.

6.5.      If, according to the purchase contract, the seller is obliged to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

6.6.      In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in another way than specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of goods, respectively. costs associated with another method of delivery.

6.7.      Upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects immediately notify the carrier. In the case of finding a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the shipment, the buyer does not have to take over the shipment from the carrier.

6.8.      In the event that a "personal acceptance" is agreed between the seller and the buyer as a method of transport, the parties agree on the place and time of delivery individually.

6.9.      Other rights and obligations of the parties in the transport of goods may be governed by the special delivery conditions of the seller, if issued by the seller.

 

 

 1. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE

 

7.1.     The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by the relevant generally binding legal regulations (especially the provisions of § 1914 to 1925, § 2099 to 2117 and § 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On consumer protection, as amended).

7.2.      The seller responds to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time when the buyer took over the goods:

 • the goods have the characteristics agreed upon by the parties and, in the absence of

   an agreement, have the characteristics described by the seller or the manufacturer or   

   which the buyer expected with regard to the nature of the goods and on the basis of   

   the advertising made by them,

 • the goods are fit for the purpose stated by the seller for their use or for which goods of

  this type are usually used,

 • the goods correspond in quality or design to the contracted sample or model, if the

  quality or design was determined according to the contracted sample or model,

 • the goods are in the appropriate quantity, measure or weight, and
 • the goods comply with the requirements of legal regulations.

7.3.      The provisions set out in Article 7.2 of the Terms and Conditions shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed, to wear and tear caused by its normal use, to used goods for a defect corresponding to the degree of use or wear the buyer, or if it follows from the nature of the goods.

7.4.      The buyer acknowledges that, unless expressly agreed otherwise, the goods are of standard quality, and may thus contain minor deviations from its representation or from other goods of the same kind, in particular deviations in shape, color, decor or glaze.

7.5.      If the defect becomes apparent within six months of receipt, the goods are deemed to have been defective at the time of receipt. The buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in consumer goods within twenty-four months of receipt.

7.6.      The buyer will inspect the item as soon as possible after the risk of damage to the item has passed and will be convinced of its properties and quantity.

7.7.      The risk of damage passes to the buyer by taking over the item. It has the same consequence if the buyer does not take over the thing, even though the seller has allowed him to handle it.

7.8.      Damage to the goods, incurred after the transfer of the risk of damage to the goods to the buyer, does not affect his obligation to pay the purchase price, unless the seller caused the damage by violating his obligation.

7.9.      The buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in the purchased goods within twenty-four months of receipt, unless otherwise stated, but this does not apply to:

 • for an item sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed;
 • wear and tear of the item caused by its normal use;
 • in the case of a used item for a defect corresponding to the degree of use or wear and

  tear that the item had when taken over by the Buyer;

 • if it follows from the nature of the matter.

7.10.    The right of defective performance does not belong to the buyer, if the buyer knew before taking over the thing that the thing has a defect, or if the Buyer caused the defect himself.

7.11.    If the item has a defect from which the seller is obliged, and if the item is sold at a lower price or used item, the buyer is entitled to a reasonable discount instead of the right to exchange the item.

7.12.     The buyer exercises the rights from defective performance with the seller at the email address eshop@syscae.cz or at the address of his establishment, where acceptance of the complaint is possible with regard to the range of goods sold, or in the registered office or place of business through which the complaint is possible with regard to to the range of goods sold, or at the registered office or place of business.

7.13.     Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may be regulated by the seller's complaint procedure. 1. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

 

8.1.      The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods.

8.2.      In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 paragraph 1 let. e) of the Civil Code.

8.3.      The handling of consumer complaints is provided by the seller via the electronic address eshop@syscae.cz. The Seller shall send information on the settlement of the Buyer's complaint to the Buyer's e-mail address specified as his e-mail address for communication with the Seller in his user account or if the Buyer is not registered in the Seller's online store. when sending a complaint.

8.4.      The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, Internet address: https://adr.coi.cz/cs, is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract. An online dispute resolution platform available at https://ec.europa.eu/consumers/odr,  can be used to resolve disputes between the seller and the buyer under the purchase agreement.

8.5.      European Consumer Center Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Internet address: https://www.evropskyspotrebitel.cz is a contact point pursuant to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (the Online Consumer Dispute Resolution Regulation).

8.6.      The Office for Personal Data Protection supervises the area of personal data protection. To a limited extent, the Czech Trade Inspection Authority also supervises compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.

8.7.      The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.


 1. PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

9.1.      The seller processes the buyer's personal data for the purpose of processing the order. See the Privacy section for more information on such processing. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely vyřízení objednávky. Více informací k takovému zpracování najdete v sekci Ochrana soukromí 1. FINAL PROVISIONS

 

10.1.     If the relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law.

10.2.     The choice of law under this Article of the Terms and Conditions does not deprive the consumer of the protection afforded by the provisions of the law, which cannot be derogated from by contract, and which would otherwise apply under the provisions of Article 6 (1) of the Regulation of the European Parliament and of the Council. (EC) No 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

10.3.     If any provision of the Terms and Conditions is or becomes invalid or ineffective, the invalid provision will be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity of the other provisions.

10.4.     The purchase contract, including business conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.

10.5.     The appendix to the business conditions is a sample form for withdrawal from the purchase

             contract.

10.6.     Contact details of the seller: Jeseniova 2829/20, Prague 3, email address: eshop@syscae.cz, phone: +420 603 888 251 or +420 724 163 240

 

Prague, 11. 8. 2020

 

SYSCAE s.r.o.

Syscae.cz - web operator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form for Withdrawal from the Contract
 

 Fill in this form and send it to the electronic address of the syscae.cz e-shop operator only if you want to withdraw from the contract.

The form must be printed, signed and sent scanned to the e-mail address below, or inserted into a consignment with the returned goods.

 

Addressee
Internet shop operator:        

 

SYSCAE, s.r.o.

 

Based:                                     Jeseniova 2829/20, 13000 Prague 3

ID:                                           60711612

Email address:                         eshop@syscae.cz

Phone number:                        +420 603 888 251 nebo +420 724 163 240

 

FILL IN BELOW

Without filling in the data below, the withdrawal from the contract will not be processed by the operator of the e-shop syscae.cz.

 

I declare that I hereby withdraw from the contract for the purchase of the following goods:

­­­­­­­­­­­­­(write here what specific goods it is)

________________________________________________________________________________

 

(fill in the following information here)

 

Date of order

 

Date of receipt

 

Consignment number

 

The purchase price was paid from the account number:

 

Name and surname of the consumer

 

Consumer address

 

Consumer email address

 

Consumer phone number

 

 

In (fill in the place) ……………………………….

On(fill in the date) …………………………..

 

_____________________________________

Name and surname of the consumer (signature)

 

 

Podrobosti o soutěži zde:  Soutěž o iPhone | GoPay

(c) Sysace s.r.o. 2020
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz